SEARCH

Kirk心仍留在那方

回文章列表 發表於2016-02-01
Kirk

雖已回到都市叢林~但,心仍留在那方!

經旛飄揚
心靈沉靜
雖已回到都市叢林~
但,心仍留在那方!

From:Kirk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

一段西藏旅遊,雖然只有短短十天。但在心中激起感動漣漪,時刻讓我們心回到當時~
心仍留在那方!